İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi ve Zıt Anlamlılıları

İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi ve Zıt Anlamlılıları

Öğrenci Ders Notları
PAYLAŞ

İngilizceyi tam olarak konuşmak istiyorum bu dil hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum dilenler için anlam karmaşası sorunu olmaması için İngilizce Zıt Anlamlı Kelimelerin hangileri olduğunu bilmek önemlidir.

İngilizcede Zıt Anlamlılar

İçinde bulunduğumuz küreselleşmiş dünyada konuşulan diller arasında en önemli dillerden biri olan İngilizceyi öğrenmek için çabalayan büyük bir insan topluluğu vardır. Çünkü küresel bir dil olan İngilizce dünya da en çok konuşulan diller listesinde önemli bir yere sahiptir ve bu dili konuşmamız bizim için büyük yarar sağlayacaktır. Özellikle global dünya da dev şirketlerde iş bulmaktan tutun ithalat ve ihracat imkanlarına kadar bir çok konuda daha kolay iletişim kurarak işlerimizin daha hızlı ve istediğimiz şekilde ilerlemesini sağlar.

 

Dünya üzerinde İngilizce konuşulan ülke sayısı 45 civarında olmaktadır. Ve yaklaşık olarak 300 milyon kişiden fazla insanın anadil seçiminde İngilizce yer almaktadır. Ayrıca bunlar haricinde yan dil olarak ta bu dili konuşanların sayısı da 100-150 milyon civarındadır.

İngilizce Zıt Anlamlı kelimeler listesi
asleep : awake
black : white
come : go
dull : sharp
fat : skinny
go : stay
high : low
laugh : cry

after : before
behind : infront
city : country
day : night
easy : difficult
find : lose
hard : soft
kind : mean
left : right
morning : night
noisy : quiet
push : pull
small : large
top : bottom
work : play
all : none
below : above
clever : foolish
dead : alive
easy : hard
front : back
healthy : sick
king : queen
little : big
near : far
off : on
right : wrong
smart : dumb
ugly : pretty
young : old
always : never
best : worst
closed : open
dirty : clean
empty : full
give : take

long : short
new : old
out : in
simple : complex
son : daughter
up : down
beautiful : ugly
bright : dull
heavy : light
king : queen
lock : unlock
new : used
often : seldom
sick : well
son : father
under : over

 

cruel : kind
east : west
fancy : plain
forward : backward
intelligent : stupid
outer : inner
quick : slow
sharp : dull
strong : weak
uncertain : certain
wide : narrow
beneath : above
careful : careless
death : life

dark : light
early : late
few : many
happy : sad
husband : wife
least : most
man : woman
noone : everybody
poor : rich
slow : fast
take : bring
wet : dry
absent : present
brave : scared
crooked : straight
double : single
expensive : cheap
forget : remember
increase : decrease
lower : raise
question : answer
send : receive
stranger : friend
true : false
whisper : yell
against : for
buy : sell

enemy : friend
finish : begin
graceful : clumsy
lead : follow
part : whole
reward : punishment
sink : float
sweet : sour
wake : sleep
winter : summer

complete : incomplete
different : same
exit : entrance
foolish : wise
hide : show
loose : tight
polite : rude
selfish : unselfish
stay : go
thick : thin
warm : cool

bitter : sweet
cheerful : sad
deep : shallow
exciting : dull
floor : ceiling
guilty : innocent
length : width
patient : impatient
rough : smooth
south : north
tame : wild
war : peace
borrow : lend

İngilizce Zıt Anlamlı Sıfatlar

İngilizce       Türkçe    
ZIT ANLAMLI SIFATLAR     ANLAMLARI  
alive dead canlı-ölü
beautiful ugly güzel-çirkin
big small büyük-küçük
clean dirty temiz-kirli
clever stupid zeki-aptal
dangerous safe tehlikeli-güvenli
dark light koyu-açık
early late erken-geç
easy difficult kolay-zor
expensive cheap pahalı-ucuz
fast slow hızlı-yavaş
fat thin şişman-zayıf,ince
free occupied boş, serbest-dolu
full empty dolu-boş
good bad iyi-kötü
happy sad mutlu-üzgün
hard soft sert-yumuşak
high low yüksek-düşük, alçak
hot cold sıcak-soğuk
important trivial önemli-önemsiz
innocent guilty masum-suçlu
interesting boring ilginç-sıkıcı
large small geniş-küçük
lazy hardworking tembel-çalışkan
light heavy hafif-ağır
loose tight gevşek,bol-sıkı
near far yakın-uzak
noisy quiet gürültülü-sessiz
old new eski-yeni
old young yaşlı-genç
open closed açık-kapalı
optimist pessimist iyimser-kötümser
polite rude kibar-kaba
quick slow çabuk-yavaş
rich poor zengin-fakir
right left sağ-sol
rough smooth pürüzlü-düz
same different aynı-farklı
true false gerçek, doğru- yanlış, sahte
slim fat ince-şişman
sour sweet ekşi-tatlı
straight curly düz-kıvırcık
strong weak güçlü-zayıf
tall short uzun-kısa
thick thin kalın-ince
wet dry ıslak-kuru
wide narrow geniş-dar
wrong right yanlış-doğru

İngilizce konuşmanız da yardımcı olacak bu kelimeler dışında sizlerin eklemek istediği Zıt Anlamlı İngilizce kelimeler var ise yorum kısmından paylaşabilirsiniz…

BİR CEVAP BIRAK